Followers

PanchaTattva

PanchaTattva
PanchaTattva

Tuesday, October 4, 2022

Month


 http://01li.blogspot.com/search/label/ExtraMonthhttps://freeglobaluniversity.blogspot.com/search/label/HinduismJainismBuddhismSikhism

Vyuha
– the source
Vyuhantara
form
Shakthi
 or
the consort
Maasa
the month
Vasudeva
Keshava
Sri
Margashira
Narayana
Vagishvari
Pushya
Madhava
Kaanthi
Magha
 
Sankarshana
Govinda
Kriya
Phalguna
Vishnu
Shanthi
Chaitra
Madhusudana
Vibuthi
Vaishakha
 
Pradyumna
Trivikrama
Iccha
Jesta
Vamana
Prithi
Ashada
Sridhara
Rathi
Shravana
 
Aniruddha
Hrishikesha
Maaya
Bhadrapada
Padmanabha
Dhi
Ashviyuja
Damodara
Mahima
Karthika
https://freeglobaluniversity.blogspot.com/search/label/12